Turunduse juhtimisteenuse eelised väiksemale ettevõttele

Paljude ettevõtjad seisavad dilemma ees, kuidas saavutada olukord, kus turundus ja reklaam on hästi teostatud, aitavad reaalselt müüki ja kasumit kasvatada ja ei tundu lihtsalt ühe kuluartiklina kasumiaruandes.

Üks võimalus oleks majasisese turundusinimese või -tiimi palkamine, kuid see võib osutuda liiga kulukaks ja mitte alati praktiliseks valikuks, eriti väiksemate ettevõtete puhul. Teiseks võimaluseks on pöörduda mõne turundusagentuuri poole, kes justkui pakubki kõike mida vaja, sealjuures lubades seda teha strateegiliselt ja kuluefektiivselt.

Kahjuks peab tõdema, et siia on sisse kirjutatud teatud huvide konflikt. Turundamine ja sellega seonduvate teenuste müük on äritegevus nagu iga teine. Turundusagentuuri huvi on tagada endale võimalikult suur ja püsiv kuutasu. Klient aga ei soovi maksta suuri tasusid, ilma konkreetset kasu nägemata. Turundusagentuur omalt poolt ei saa aga vähese raha eest panustada piisavalt aega ja ressurssi. Kliente on palju ja kuna kõik maksavad natuke, on vaja neid teenindada võimalikult efektiivselt. Nii pakutaksegi klientidele standardseid lahendusi, millest ei pruugi väga palju abi olla.

Nii võibki ettevõtja leida end olukorrast, kus ta saab küll iga kuu turundusagentuurilt ilusate kasvunumbritega raporti, mille terminites ta ei orienteeru, kuid ei näe mingit muutust ettevõtte müügi- ja kasuminumbrites. Samas ei julge ta partnerlusest ka loobuda, kartes et siis läheb veelgi hullemaks. 

Millal on mõistlik juhtida turundust ise ja millal osta turunduse juhtimist teenusena?

Ideaalmaailmas töötavad ettevõte ja teda teenindav turundusagentuur ühe eesmärgi nimel, milleks on teenuste/toodete müügikäibe ja kasumi kasv.

Selle eesmärgi saavutamine on võimalik, kui ettevõtja teab oma positsiooni turul ja toote müügiargumente. Tunneb oma klienti ja tema ostuteekonda ning oskab teda kõnetada. Teab hästi olemasolevaid turundusvõimalusi ja -kanaleid ning kuidas nende abil oma kliendini jõuda. Lisaks oskab need teadmised turundusagentuurile arusaadavalt edasi anda, hinnata turundustegevuse efektiivsust, genereerida aktiivselt uusi ideid ja strateegilisi suuniseid ning panustada aega regulaarsetesse koosolekutesse turundusagentuuriga. Sisuliselt oskab ja saab ise olla turundusjuhi rollis.

Kui aga pole ajaresurssi või vajalikke teadmisi, et rääkida turundusteenuste pakkujatega samas keeles, võib mõistlik alternatiiv olla turunduse juhtimisteenuse ostmine.

Sisseostetava turundusjuhi roll on aidata ettevõttel saavutada tõhusam turunduse juhtimine ja projektipõhised tulemused, ilma et ta teostaks otseselt digiturundust või klientide haldamist. Tema roll on olla pigem strateegiline nõustaja ja projektide koordinaator.

Mida turunduse juhtimine hõlmab?

Tihti seostatakse turundust reklaamiga. Kuigi turundus ja reklaam on tihedalt seotud, sisaldab turundusjuhi roll palju rohkemat kui reklaam.

PEAMISED TURUNDUSE JUHTIMISE KOMPONENDID ON JÄRGMISED:

SITUATSIOONIANALÜÜS – Kes on ettevõtte kliendid; mis on nende vajadused/valupunktid; Millised on ettevõtte kõige kasumlikumad tooted ja mis on nende nende konkurentsieelised; milline on turunõudlus nende toodete järele? Milline on konkurents ja ettevõtte positsioon turul? Millised on turu trendid; turu suurus ja kasvuvõimalused, ohud ja võimalused?

EESMÄRKIDE SEADMINE – Selge määratlus mida soovitakse saavutada, mis aja ja eelarvega. Siin tuleb arvesse võtta ettevõtte üldisi eesmärke, võimalusi, turusituatsiooni ja trende

TURUNDUSSTRATEEGIA LOOMINE, mis hõlmab:

  • Sihtgrupi määratlemist: See hõlmab klientide demograafiliste, geograafiliste, ja käitumuslike omaduste analüüsi, mille põhjal saab koostada kliendi profiili(d) ehk persoonad.
  • Turunduskanaleid: Määratakse kindlaks, milliseid turunduskanaleid kasutada sihtrühmani jõudmiseks. See võib hõlmata online-kanaleid (veebileht, sotsiaalmeedia, e-post), traditsioonilisi kanaleid (reklaam, otseturundus) ja muid kommunikatsioonivahendeid
  • Turundussõnumeid: Strateegias määratakse kindlaks kliendile suunatud suhtluskeel, turundussõnumid ja visuaalne identiteet. See hõlmab nii brändingut kui reklaamitekstide koostamist.
  • Toote või teenusedisaini: Strateegias tuleb kaaluda, kas toode või teenus vajab arendamist või täiustamist vastavalt sihtrühma ootustele ja konkurentsile.
  • Hinnastamist: See hõlmab hinnakujunduse strateegiat, allahindlusi ja soodustusi.
  • Kliendisuhte arendamist. See võib sisaldada tagasiside küsimist, lojaalsusprogramme, kogukonna loomist jm. Kui ettevõte suudab luua positiivseid kogemusi klientidele, on suurem tõenäosus, et nad jäävad lojaalseks ja pikaajalisteks klientideks.

KOORDINEERIMINE – Vajalike koostööpartnerite leidmine ja korrapärane suhtlus ja järelvalve.

TURUNDUSTEGEVUSTE MÕÕTMINE – tehtud kulutuste seos müügikäibe kasvuga.

Need on vaid mõned põhielemendid, mida turundusstrateegia hõlmab, ja strateegia ise võib olla palju keerulisem ja kohandatud vastavalt konkreetsele äriolukorrale ja eesmärkidele.

Turundustegevuste mõõtmine ja seos äritegevuse tulemustega

Siin peitub meie hinnangul eduka turundustegevuse võti. Turundusagentuurid ei kipu pakkuma teenust, kus nende tasustamine on tulemuspõhine. Reeglina öeldakse otse välja, et nemad ei saa mõjutada tulemusi, sest klient peab teostama müüki ja haldama päringuid ja kui klient ei tee seda oskuslikult, siis pole heast turundustegevusest kasu. Siin peitub kindlasti teatud tõde, kuid samuti on tõde selles, et turundusagentuur ei taha võtta riske. Kontorikulud ja palgad vajavad maksmist, maksvaid kliente reeglina jagub ja lisaks on mugav pakkuda standardlahendusi.

Siit jõuamegi järelduseni, et ettevõtja turundustegevuse tulemuslikkuse tagamine on ettevõtja enda asi. Turundusagentuuridega suheldes tuleb jõuliselt läbi suruda enda tegevusplaan ning garanteerida tegevuste mõõdetavus. Kui turundustegevus ei anna mõõdetavate tulemuste paranemist, siis pole sellisest koostööst mitte mingit kasu. Tühja jutu eest ei saa raha maksta, ükskõik kui professionaalselt ja keeruliselt seda juttu ka esitletakse.

Business Advisor saab nendes turundustegevuse protsessides olla ettevõtjale oluliseks toeks, määratledes äritegevuse ja turundustegevuse selged mõõdetavad eesmärgid ja ehitades nende jooksva monitoorimise süsteemi. Selle süsteemi olemasolul muutub kogu turundustegevus mõtestatuks ja juhitavaks ning ettevõtjal on siis võimalik keskenduda ainult tegevustele, mis suurendavad reaalselt käivet ning kasumit.

Millal tasub kaaluda turunduse juhtimise sisseostmist?


Piiratud ressursid
. Välise turunduse juhtimisteenuse puhul saab ettevõte kulutada ainult vajalikele turundusprojektidele, säästes seeläbi ressursse ja vältides püsivate töötajate palkamise kulutusi. Samuti ei pea ettevõtja kulutama oma aega turundusprojektide juhtimiseks ja saab keskenduda põhitegevusele.

Turundusalaste teadmiste puudumine. Digitaalne turundus ja turundusstrateegiad muutuvad pidevalt. Väline turunduse juhtimisteenus võib aidata ettevõttel sammu pidada uusimate trendide, tööriistade ja taktikatega, millest ettevõte võib kasu saada.

Seniste turundustegevuste ebaefektiivsus. Professionaalne turundusjuht suudab määratleda selged ja mõõdetavad turunduseesmärgid ning ning jälgida nende saavutamist, võttes suhtlemise digiturunduse agentuuridega enda peale. See tagab, et turundustegevused on tulemuspõhised ja mõõdetavad.

Klientide ebalojaalsus: Professionaalne turundusjuht suudab aidata ettevõttel paremini mõista klientide vajadusi ja käitumist, mis omakorda võib viia paremate klientide suhete ja lojaalsuseni.

Strateegilised muutused või kasvuplaanid: Kui ettevõte plaanib suurt kasvu, turule sisenemist või uue sihtgrupi kõnetamist, võib välise turundusjuhi teenuse kasutamine aidata kujundada ja ellu viia tõhusaid turundusstrateegiaid.

Vajadus objektiivse vaate järele: Välised turunduseksperdid toovad objektiivse vaatenurga ettevõtte turundusprobleemidele ja võimalustele. Nad ei ole seotud senise turundusega ja turundusagentuuridega, võimaldades seeläbi näha uusi ja värskeid ideid.

Kokkuvõttes –  ettevõtjad võivad saada kasu välisest turunduse juhtimise teenusest, eriti kui neil on piiratud ressursid, kuid eksisteerib vajadus professionaalse turundustegevuse osas.

Scroll to Top